Selecteer een pagina

Disclaimer

Innervit communiceert graag open en transparant en besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website en bijbehorende materiaal en informatie, verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, vormgeving, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Innervit.

Innervit streeft ernaar om de website te onderhouden en te actualiseren, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van deze website is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De bezoeker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Nadrukkelijk wijzen wij de bezoeker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.